Vall som kustskydd godkänd – första steget mot förverkligande av Västra Sjöstaden

Publicerad:

Mark- och miljödomstolen har godkänt Trelleborgs kommuns ansökan om tillstånd för att anlägga skyddsvall mot stigande havsnivåer. Den aktuella ansökan gäller första delen av en längre planerad skyddsvall längs kusten i västra Trelleborg och blir därmed startskottet för förverkligandet av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden.

Trelleborgs kommun har en kuststräcka på över trettio kilometer. Effekterna av ett förändrat klimat innebär för Trelleborgs del bland annat att hänsyn behöver tas till stigande hav, erosion, ökande andel skyfall samt stigande vatten i åarna.

Den första delen av en skyddande vall mellan stranden och bebyggelsen anläggs längs kusten i Västra Sjöstaden. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Första steget mot förverkligande av Västra Sjöstaden

Tillståndet som ansökan avser är en viktig del i den vidare utvecklingen av Västra Sjöstaden och hela Kuststad-projektet.

Mark- och miljödomstolens godkännande av en skyddsvall möjliggör att den första detaljplanen för Västra Sjöstaden kan antas och att Trelleborgs kommun, tillsammans med fastighetsägarna och exploatörerna Granitor och Serneke, kan påbörja utvecklingen av stadsdelen.

Vi är glada att projektet nu börjar närma sig genomförande, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025 och förklarar att beslutet inte bara möjliggör för igångsättande av Västra Sjöstaden utan också är en viktig klimatanpassningsåtgärd för framtiden.

När havet stiger kan platta kuststäder som Trelleborg vara känsliga för översvämningar och extremväder. Det ställer höga skyddskrav på ett strandnära område som Västra Sjöstaden. Hela området inklusive den nya strandpromenaden planeras därför att höjas över havsnivån. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Långsiktig klimatanpassningsstrategi ligger bakom

Till följd av klimatförändringar så stiger havsnivån. Trelleborgs kommun måste vidta åtgärder för att skydda samhällsviktig infrastruktur och kommunala anläggningar, men även befintlig bostadsbebyggelse.

Den planerade vallen ska skydda den kommande stadsdelen Västra Sjöstaden mot stigande havsnivåer, men den är också en del av kommunens långsiktiga klimatanpassningsstrategi för hela centrala Trelleborgs tätort.

Området där vallen planeras angränsar till Trelleborgs centrala delar och har stor betydelse för stadens säkerhet. Det finns ett starkt behov av att anpassa området på ett hållbart och robust sätt genom skydd mot översvämningar, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun.

Vid infarten till Trelleborg får stadens västra entré en ny skepnad: en strandnära stadsdel som knyter samman staden och havet. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Naturpark och strandpromenad

Kommunen vill så långt det är möjligt integrera kustskyddet i den omgivande miljön och utnyttja marken väl, utan att kompromissa med kustskyddets funktion. Vallen kommer att fungera både som skydd mot stigande havsnivåer och kunna användas för rekreation i natur och i urban miljö, samt fungera som angöring för framtida bebyggelse, berättar Trelleborgs kommuns exploateringsingenjör Johanna Blixt.

Vallen kommer troligen inte att upplevas som en hög vall ute i landskapet. Den östra delen av vallen anläggs som strandpromenad och den västra delen ska integreras med omgivande landskap, så långt det är möjligt utan att kompromissa med vallens skyddsfunktion, berättar Johanna Blixt vidare.

Illustrationen visar hur vallen integrerar med omgivningen. Nyexploaterat område med marknivå på minst 3,85 meter över havet. Illustration: Moa Landén, Trelleborgs kommun.

Hur ska vallen se ut?

Vallen kommer att bli cirka en kilometer lång med olika karaktär. En del av vallen kommer att integreras i landskapet som en naturpark för rekreation och en del kommer att utgöra en strandpromenad som gör det möjligt för invånarna i Trelleborg att komma närmare havet.

Markhöjden för exploateringsområdet kommer att ligga på 3,85 meter över havet.

Den västra delen av vallen som ska bli en naturpark kommer att få anpassad växtlighet som smälter in i den omgivande miljön. På toppen av vallen planeras en grusad stig.

Östra delen av vallen kommer att bli en strandpromenad och bestå av en gata med plattor och asfalt. Här kommer det också att finnas platsbildningar, möbler och cykelställ.