Ny ringväg runt Trelleborgs stad

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Genom satsning på infrastruktur kan trafiken flyttas ut från staden och ledas på en ny ringväg mellan E6 i väster och väg 9 i öster.

En totallösning för ringväg runt Trelleborg ger framtida möjligheter att utveckla tätorten på ett positivt sätt. Projektet består av två delar, östra ringvägen och västra ringvägen.

Östra ringvägen

Västra ringvägen

Målsättningen är att ringvägen runt Trelleborg ska ha samma standard längs hela sträckan.

Tillsammans utgör östra och västra ringvägen en totallösning som skapar utvecklingsmöjligheter i tätorten.

Fotograf: Nina Schwab

Typ av projekt: Infrastruktur

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplan för östra ringvägen antogs av kommunfullmäktige våren 2021, men har överklagats. Detaljplan för västra ringvägen ska vara klar att antas senast hösten 2023