Östlig ringväg mellan väg 108 och riksväg 9 i Trelleborg

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Som en del av en totallösning för ringväg runt Trelleborg arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för Östra ringvägen. Vägen föreslås gå mellan väg 108 och riksväg 9.

Detaljplanen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet och intilliggande industriområde till nya stadsdelar med 7000 bostäder samt stora satsningar på näringslivsutveckling, bland annat inom logistikverksamhet.

Ny ringväg runt Trelleborgs stad

Västlig ringväg mellan E6 och väg 108 i Trelleborg

Från hamnstad till attraktiv kuststad

Planområdet för den planerade östra ringvägen.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Infrastruktur

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplanen för östra ringvägen antogs av kommunfullmäktige våren 2021, men överklagades. Mark- och miljödomstolen meddelade i februari 2023 att domstolen upphäver detaljplanen. Kommunen överklagade beslutet men fick ej resning.

Arbete med att ta fram ny detaljplan för samma sträcka pågår nu och beräknas vara antagen 2025.