Östlig ringväg mellan väg 108 och riksväg 9 i Trelleborg

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplanAntagande av detaljplanDetaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden alternativt Kommunfullmäktige. Tre veckor efter planen antagits kan berörda överklaga detaljplanen. För mer information om projektet och överklagningstid se Trelleborg.se.
  • Laga kraft
  • Klart

Som en del av en totallösning för ringväg runt Trelleborg har kommunen tagit fram en detaljplan för Östra ringvägen. Vägen föreslås gå mellan väg 108 och riksväg 9.

Detaljplanen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet och intilliggande industriområde till nya stadsdelar med 7000 bostäder samt stora satsningar på näringslivsutveckling, bland annat inom logistikverksamhet.

Ny ringväg runt Trelleborgs stad

Västlig ringväg mellan E6 och väg 108 i Trelleborg

Från hamnstad till attraktiv kuststad

Detaljplanen på kommunens webbplats.

Planområdet för den planerade östra ringvägen.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Infrastruktur

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en östlig ringväg vara klar att använda senast i december 2025. Detaljplanen för östra ringvägen antogs av kommunfullmäktige våren 2021, men har överklagats.