Västlig ringväg mellan E6 och väg 108 i Trelleborg

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

En västlig ringväg, med gen sträckning mellan Maglarpsrondellen på E6 och väg 108, är en del av en helhetslösning för infrastruktur i Trelleborgs tätort. Med alla delar på plats kan trafiken ledas runt staden vilket i sin tur skapar positiva utvecklingsmöjligheter för staden.

Arbetet med att ta fram en detaljplan har påbörjats, men vägsträckningen kommer också att ingå som en del i fördjupningen av översiktsplanen.

Västra ringvägen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet och intilliggande industriområde till nya stadsdelar med 7000 bostäder samt stora satsningar på näringslivsutveckling, bland annat inom logistikverksamhet.

Östlig ringväg mellan väg 108 och riksväg 9 i Trelleborg

Ny ringväg runt Trelleborgs stad

Business Center Trelleborg

Från hamnstad till attraktiv kuststad

Typ av projekt: Infrastruktur

Fastighet: Del av Västervång 2:25 med flera

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas hösten 2025.