Hållbar tillväxt

När vi blir fler är de stora investeringarna en viktig drivkraft. Samtidigt behöver vi ställa om till en hållbar utveckling. Går det ena före det andra? Nja, här handlar det snarare om ett samspel.

Investeringar, tillgång till grön energi, spetskunskaper inom hållbar utveckling är sådant som måste ta hänsyn till och utveckla. Att vi är en lagom stor kommun ger goda förutsättningar att lyckas – både när det handlar om låg klimatpåverkan, social hållbarhet och ekonomi.

Resursutnyttjande och förtätning

Genom att utveckla de platser där det redan idag finns infrastruktur och kommunal service har vi möjlighet att skydda värdefull jordbruksmark och natur. Tätare och mer sammanhållen bebyggelse i staden minskar behovet av bilresor och gör att vi kan resa hållbart till exempelvis arbetet eller fritidsaktiviteter. Det ska vara lätt att göra rätt!

Ökat behov av social och teknisk infrastruktur

Målsättningen när Trelleborg växer är att utveckla staden, livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd. När bostäder byggs har vi i kommunen ett ansvar att planera för förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och till exempel idrottsplatser. Vi planerar också infrastruktur, vägar, cykelbanor och busshållplatser.

Anpassningar för klimatförändringar

Trelleborgs kommun har en kuststräcka på över trettio kilometer. Effekterna av ett förändrat klimat innebär för Trelleborgs del bland annat att hänsyn behöver tas till stigande hav, erosion, dagvattenhantering med ökade skyfallsmängder samt stigande vatten i åarna.

Kommunen har en ambition att skydda befintlig bebyggelse och samtidigt säkerställa att utpekade utbyggnadsområden är lämpliga att bebygga.

Projekt inom hållbar utveckling

Hållbarhetsmål

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande och långsiktiga hållbarhetsmål som nämnderna och bolagen inom kommunkoncernen ska arbeta för att uppnå. Hållbarhetsmålen har sin grund i FNs globala mål för hållbar utveckling och visar riktningen för kommunkoncernens gemensamma hållbarhetsarbete.

Läs mer om kommunens hållbarhetsmål

Kommunledningsförvaltningen