Östra Ringvägen

Som en del av en totallösning för ringväg runt Trelleborg arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för Östra ringvägen. Vägen föreslås gå mellan väg 108 och riksväg 9.

Detaljplanen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet och intilliggande industriområde till nya stadsdelar med 7 000 bostäder samt stora satsningar på näringslivsutveckling, bland annat inom logistikverksamhet.

Röd färg markerad vald korridor för östlig ringväg, gul färg markerar område för uppställningsytor och östlig hamninfart.

Förlängd tidplan

Detaljplanen för östra ringvägen antogs av kommunfullmäktige våren 2021, men överklagades. Mark- och miljödomstolen meddelade i februari 2023 att domstolen upphäver detaljplanen. Kommunen överklagade beslutet men fick ej resning.

Arbete med att ta fram ny detaljplan för samma sträcka pågår nu och beräknas vara antagen 2024.

Strukturplan över området.

Kommunledningsförvaltningen