En ringväg som leder trafiken runt staden och östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

Dialog med berörda

Under hela planeringsarbetet har kommunen en dialog med fastighetsägare och arrendatorer inom den planerade vägkorridoren.

Ägare av bostadsfastigheter inom markzonen för östra ringvägen samt ny hamninfart har erbjudits möjligheten till frivillig förtida inlösen.

En del av Kuststad 2025

Satsningen på infrastruktur i form av ringväg runt staden samt hamninfart är ett av delprojekten inom Kuststad 2025. Satsningen är en förutsättning för den omfattande stadsutveckling och näringslivssatsning som också ingår i projektet.

Mer information

Relaterade nyheter

Kommunledningsförvaltningen