Västra Ringvägen

Den nya sträckningen av Västra ringvägen ska ansluta till väg E6 vid Maglarpsrondellen och ha en sträckning norr om staden till trafikplatsen vid väg 108. På så sätt bildas en fullvärdig ringväg runt Trelleborgs stad.

När Västra ringvägen och Östra ringvägen är färdigbyggda och en östlig hamninfart är på plats, kommer större delen av den tunga fordonstrafiken och hamntrafiken på ett smidigare sätt kunna ta sig till och från hamnen och Business Center Trelleborg. Det betyder också att den typen av trafik inte längre behöver köra genom stadens centrum, som idag.

Den streckade linjen i de västra delen av kartan visar planerad dragning av Västra ringvägen. Den heldragna linjen visar hur trafiken leds idag.

Delfinansieras av EU

Sträckningen av den Västra ringvägen beslutades i kommunfullmäktige i mars 2021 och har föregåtts av ett stort utredningsarbete kring olika sträckningsalternativ utifrån en mängd olika aspekter. Den nu beslutade vägsträckningen blir cirka 4,5 kilometer lång och ska ha samma standard som planeras för den Östra ringvägen.

I december 2022 beviljade EU cirka 10 miljoner SEK för planeringen av den Västra ringvägen. Medlen kommer från EU:s CEF Transport II-program och täcker cirka hälften av planeringskostnaderna.

Pågående arbete

Västra ringvägen planeras med samma standard som Östra ringvägen vilket så långt möjligt innebär att korsningar i plan undviks. Detta underlättar jämna flöden för trafiken.

Detaljplanen var på samråd i juni 2023 och ska ut på granskning under 2024.

Ta del av samrådshandlingarna från juni 2023 här (länk).

Övriga utredningar, bland annat miljökonsekvensbeskrivning, underlag för miljötillstånd och förprojektering, naturvärdesinventering, grundvattenmätningar, arkeologiska undersökningar och ledningsinmätningar pågår parallellt.

En del av Kuststad 2025

Västra ringvägen är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet innefattar västlig och östlig ringväg, östlig hamninfart och skapandet av de nya stadsdelarna Sjöstaden och Västra Sjöstaden samt Business Center Trelleborg.

Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035

Kommunledningsförvaltningen