Business Center Trelleborg

Öster om Trelleborgs tätort finns ett verksamhetsområde med stora möjligheter. Här finns 500 miljoner potentiella kunder inom 50 mils radie och goda kopplingar till nationellt järnvägsnät och sjöfart. Genom att utveckla Business center Trelleborg satsar kommunen på näringslivsutveckling och multimodala transportlösningar.

Business Center Trelleborg är viktigt för Trelleborgs Hamn eftersom det underlättar intern logistik och möjliggör omlastning av gods mellan olika transportslag. Det finns redan industrispår och anslutning till järnväg i den östra delen av området, vilket gör snabba och effektiva omlastningar mellan sjöfart, järnväg och lastbil möjliga, precis som modern lager- och logistikverksamhet kräver.

Utvecklingen innebär att östra verksamhetsområdet blir en ny entré – till staden och till Sverige. Målsättningen är att Business center ska bli ett internationellt erkänt landmärke som bidrar till en ökad företagsetablering med höjd attraktivitet i Trelleborg generellt sett.

Business center Trelleborg ska vara en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya tillkommer. Här finns ett unikt läge för logistik och omlastning av gods mellan väg, järnväg och sjöfart.

Ringvägen är förutsättning för Business Center Trelleborg

För att göra detta möjligt behövs en ringväg mellan E6 och väg 9. Ringvägen syftar till att leda bilar och godstransporter bort från staden samtidigt som den kopplar samman logistikverksamheten med hamnen.

När ringvägen finns på plats runt Trelleborg kommer dagens östra verksamhetsområde vara en av de bäst lämpade platserna i Skåne att utveckla ett logistikcenter, i närheten till Sveriges andra största godshamn.

Lager och logistik, teknikutveckling och innovation

Målet är att Business Center Trelleborg ska bli centrum för näringslivskluster inom lager och logistik, med framstående teknikutveckling och kunskapsintensiva verksamheter. Det har direkt anslutning till Sveriges näst största godshamn och Skandinaviens största Ro-Ro hamn med stora internationella transporter, vilket ger projektet stor potential.

Unikt läge för logistik

När ringvägen finns på plats runt Trelleborg kommer dagens östra verksamhetsområde vara en av de bäst lämpade platserna i Skåne att utveckla ett logistikcenter, i närheten till Sveriges andra största godshamn. Här kommer finnas möjlighet till omlastning mellan sjöfart, järnväg och väg.

Samarbete med befintligt och kommande näringsliv

Det är dessa förutsättningar som ligger till grund för planerna på Business center Trelleborg. Kommunen samarbetar med befintligt näringsliv, men har även markanvisningsavtal med Polar Structure som arbetar för att få nya logistiketableringar till området. Amerikanska Fiba Technologies har köpt fastighet och planerar verksamhet med cirka 100 arbetstillfällen. Dessutom projekterar Kriminalvården en ny modern anläggning som beräknas ge cirka 600 nya arbetstillfällen.

Kommunledningsförvaltningen